Taxonomy là gì ? Cách tạo và sử dụng Taxonomy trong WordPress

Taxonomy là một khái niệm trong WordPress dùng để chỉ phân loại Category, hay còn gọi là chuyên mục của bài viết. Bạn có thể dễ dàng thấy được 2 dạng taxonomy thường dùng là Category và thẻ Tag trong WordPress. Nếu bạn là người mới chắc hẳn sẽ có những lạ lẫm với khái niệm này, nhưng bạn sẽ hiểu hơn khi mình demo cho bạn xem các ví dụ sau.

taxonomy wordpress
Taxonomy WordPress

Khi nào thì nên dùng Taxonomy WordPress?

Thường thì các bạn sẽ sử dụng taxonomy khi tạo ra một Post type mới. Post type là kiểu post mới mà bạn tạo ra nhằm mục đích tạo riêng một định dạng bài viết mới khách với Post mặc định trong wordpress.

Để dễ hiễu hơn bạn có thể hình dùng trong WordPress mặc định thường sử dụng Post -> Category, còn trong Post Type -> Taxonomy. Hiểu vậy sẽ dễ cho bạn hình dung hơn.

Và để có thể tạo mới một Taxonomy riêng thì trước đó bạn cần phải có Post type rồi. Và một taxonomy cũng có 1 số chức năng tương tự như Category, cũng có phần đặt tên, mô tả, đường dẫn riêng.

Tạo một taxonomy WordPress như thế nào?

Để giải quyết câu hỏi này thì cần quay lại phần trước. Bạn phải có post type đã. và sau khi đã có post type bạn có thể sử dụng đoạn code sau:

//TẠO TAXONOXY
function danhmuc_dulich_func() {

$labels = array(
‘name’ => _x( ‘Chuyenmuc’, ‘taxonomy general name’ ),
‘singular_name’ => _x( ‘Chuyenmuc’, ‘taxonomy singular name’ ),
‘search_items’ => __( ‘Search Chuyên mục’ ),
‘all_items’ => __( ‘All Chuyên mục’ ),
‘parent_item’ => __( ‘Parent Chuyên mục’ ),
‘parent_item_colon’ => __( ‘Parent Chuyên mục:’ ),
‘edit_item’ => __( ‘Edit Chuyên mục’ ),
‘update_item’ => __( ‘Update Chuyên mục’ ),
‘add_new_item’ => __( ‘Add New Chuyên mục’ ),
‘new_item_name’ => __( ‘New Type Name’ ),
‘menu_name’ => __( ‘Chuyên mục’ ),
);

register_taxonomy(‘blogchuyenmuc’,array(‘blogdulich’), array(
‘hierarchical’ => true,
‘labels’ => $labels,
‘show_ui’ => true,
‘show_admin_column’ => true,
‘query_var’ => true,
‘rewrite’ => array( ‘slug’ => ‘danh-muc’ ),
));
}
add_action( ‘init’, ‘danhmuc_dulich_func’, 0 );

Trong đó thì blogdulich sẽ là custom post type mới của bạn mà bạn cần chèn vào. Các thông tin kia gồm tên, đường dẫn của taxonomy của bạn(Bạn cần thay đổi cho phù hợp với mục đích).

Có tạo được taxonomy bằng Plugin trong wordpress

Thưa các bạn là hoàn toàn có thể nhé. Nếu bạn là người không biết code như thế nào thì có thể dùng Plugin để tạo Post type và taxonomy. Bạn hãy tải Plugin có tên là: Custom Post Type Maker

taxonomy wordpress plugin
taxonomy wordpress plugin

Options

Custom Post Type Name: Tên của Custom Post Type. Lưu ý tên của custom post type phải là chữ thường, không dấu, không khoảng trắng. Bạn có thể sử dụng dấu (-). Ví dụ: cong-thuc

Label: Nhãn hiển thị tên Custom Post Type trong WordPress Dashboard, giống như chữ Posts ở menu viết bài mà các bạn hay thấy đó. Bạn có thể viết sao cũng được. Ví dụ: Công thức

Singular Name: Tên mô tả cho custom post type này. Ví dụ: Công thức nấu ăn

Description: Mô tả ngắn cho custom post type này. Ví dụ: Viết bài công thức nấu ăn.

Visibility

Public: Hiển thị bảng điều khiển trong WordPress Dashboard, nên để True.

Rewrite Options

sử dụng plugin
sử dụng plugin

Rewrite: Cho phép áp dụng permalink (đường dẫn tĩnh) vào custom post type này. Nên để True.

With Front: Áp dụng ngoài front-end. Nên để True.

Custom Rewrite Slug: Tên đường dẫn tĩnh hiển thị trên đường dẫn của custom post type này. Mặc định là nó sẽ hiển thị bằng tên của Custom Post Type mà bạn đã đặt ở trên.

Front End Options

Feeds: Cho phép hiển thị các bài viết của custom post type này ra RSS Feed.

Pages: Áp dụng phân trang cho custom post type này. Cho True đi.

Exclude Form Search: Cho phép loại trừ các bài viết trong đây ra khỏi kết quả tìm kiếm của chức năng Tìm kiếm trong WordPress.

Has Archives: Cho phép đưa các bài viết của custom post type này vào trang lưu trữ. Nên để False cho đỡ rắc rối sau này.
Admin Menu Options

Cái này là tùy chỉnh các thông số của menu custom post type này trong trang WordPress Dashboard. Bạn có thể tùy chỉnh hoặc để mặc định. Mình xin lướt qua phần này.

WordPress Integration

Capability Type: Giải thích sao nhỉ, đại loại như nếu bạn chọn là Post thì custom post type này sẽ hoạt động giống như chức năng Post và tương tự với Page.

Hierarchical: Bật chức năng chia cấp bậc cho bài viết.

Query Var: Cho phép thực thi biến query_war cho custom post type này. Thường là để gọi bài viết ra trang chủ hay thực thi các hàm gọi dữ liệu khác.

Supports: Bật tắt các chức năng sẽ được hỗ trợ với custom post type này.

Built-in Taxonomies: Chọn loại phân loại nội dung sẽ được áp dụng vào custom post type này. Thường thì custom post type chúng ta ít khi nào sử dụng taxonomy mặc định (Tag, Category) lắm. Bạn có thể tạo một custom taxonomy với plugin này luôn.

Ví dụ: Loại món ăn.

Sau đó các bạn nhấn nút Publish. Ngay lập tức bạn đã có ngay một custom post type khá toàn diện được liệt kê trong WordPress Dashboard rồi.